Opatówek 62-860, ul. Kościelna 1; mail: muzeum@muzeumopatowek.pl


Projekt i wykonanie: Jacek Antczak

 

Regulamin zwiedzania

Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku

I.      Regulacje  ogólne.

1.      Ekspozycje w Muzeum Historii Przemysłu w Opatówku można zwiedzać indywidualnie lub

w zorganizowanych grupach.

2.      Pierwszeństwo wstępu do Muzeum mają grupy zgłoszone.

3.      Po Muzeum oprowadzać mogą jedynie pracownicy w nim zatrudnieni .

4.      Nie mają prawa wstępu do Muzeum:

- osoby nietrzeźwe lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów,  

- naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych oraz osoby

   nieprzestrzegające niniejszego Regulaminu.

5.      Na teren ekspozycji nie wolno wnosić i spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu.

6.      W Muzeum nie należy wchodzić za sznury, siadać na meblach i ślizgać się po posadzkach.

7.      Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Muzeum, za wyjątkiem psów – przewodników osób niewidomych.

8.       Na terenie ekspozycji wystaw stałych i czasowych obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania.   Wykonane zdjęcia i materiał filmowy przeznaczone są tylko do użytku prywatnego, nie zezwala się na ich dalsze publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez zgody Muzeum.

9.      Podczas zwiedzania prosimy nie używać telefonów komórkowych. Prosimy o ich wyłączenie lub wyciszenie.

10.   Muzeum podzielone jest na dwa niezależne obszary zwiedzania:

1/ Obszar I :

     a/ wystawy stałe:

      -   Kaliskie w okresie industrializacji ziem polskich w XIX w.,

      -   Fortepiany firm polskich XIX i XX w.,

      -   Zabytkowe maszyny dziewiarskie i pomocnicze, bonneterie, projekty dzianin ASP w Łodzi,

      -   Laboratorium przemysłowe XX w.,

      -   Ornaty  Jana Pawła II i Benedykta XVI na tle zabytkowych paramentów liturgicznych,

      

2/ Obszar II

     a/ wystawy stałe :

      -   XIX – wieczne napędy, maszyny pracujące,

      -   Ceramika polska XIX – XX wieku,

      -   Dawna maszynownia fabryczna,

      -   Drukarnia – pracownia czerpania papieru.

   

  12.  W trakcie zwiedzania  należy stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników muzeum

          I służb ochrony muzeum.

 

II.    Ceny biletów :

1.      Obszar I :

- normalny – 5 zł

- ulgowy      – 3 zł

                      2.   Obszar II :

- normalny – 5 zł

- ulgowy      – 3 zł

                      3. Przy zwiedzaniu całego muzeum jednorazowo ceny biletów wynoszą :
         

- normalny – 10 zł

- ulgowy      – 6 zł

                      (przy zwiedzaniu całego Muzeum oprowadzający może zarządzić przerwę pomiędzy

                        obszarami zwiedzania – nie dłuższa niż 15 min.)

                      4. Przy zwiedzaniu tylko wystawy czasowej ceny biletów wynoszą:

                          - normalny – 5 zł

                          - ulgowy     – 3 zł       

Dla zwiedzających wystawy stałe ekspozycja czasowa jest bezpłatna

                      5. Środa jest dniem bezpłatnym do zwiedzania / nie dotyczy warsztatów czerpania papieru,  

                          lekcji muzealnych oraz opłaty za przewodnika/

 

III.   Pozostałe opłaty :

 

1.     Przewodnik :

- Obszar I                   – 10 zł

- Obszar II                  – 10 zł

- Całe Muzeum            – 15 zł

- czerpanie papieru      – 5 zł od osoby

- lekcja muzealna        – 20 zł od grupy

 

IV.  Dni i godziny otwarcia.  

 

1.    Muzeum jest udostępniane dla zwiedzających :

a/ od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1530 ,

    - pierwsze wejście o godz. 800 . Ostatnie wejście – godzinę przed zamknięciem

b/ w soboty po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź osobiście w sekretariacie

    Muzeum i uzgodnieniu godziny ( minimum 10 osób ),

c/ w niedziele od 1100 do 1600  .

                - ostatnie wejście – godzinę przed zamknięciem.

       2. Czas zwiedzania jednej części (obszaru zwiedzania) wynosi ok. 1 godziny

 

III.    Ustalenia organizacyjne.

1. Przed wejściem na wystawy należy dokonać zakupu biletu wstępu do Muzeum zgodnie

     z  cennikiem opłat za zwiedzanie Muzeum.

2. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.

3. W środy zwiedzanie wystaw jest bezpłatne, za okazaniem pobranego bezpłatnego biletu,

4. Rezerwacje terminów :

    - nie ma obowiązku dokonywania rezerwacji na zwiedzanie muzeum. Jednak ze względu

      na ograniczoną liczbę pracowników pierwszeństwo zwiedzania mają grupy wcześniej

      zgłoszone.

    - rezerwacji można dokonać telefonicznie – Tel. (62) 761 86 26 ,  (62) 76 180 54 lub osobiście

      w sekretariacie muzeum,

    - na lekcje muzealne i warsztaty czerpania papieru obowiązuje rezerwacja terminu.

    - w przypadku rezygnacji z zamówionego terminu zwiedzania lub lekcji muzealnych/warsztatów

      prosimy o powiadomienie telefoniczne lub osobiście.

              5. Wstęp bezpłatny przysługuje osobom (uprawnieni do wstępu bezpłatnego zobowiązani

     są do okazania odpowiedniego dokumentu) :

                    - odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militarii, 

                  Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,

                    - pracownikom muzeów,  

                    - dzieciom do lat 7,

                    - członkom Międzynarodowej Rady Muzeów(ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony

                      Zabytków (ICOMOS),

                    - posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie

                      Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305) ,

                    - opiekunom osób niepełnosprawnych,

                    - nauczycielom, opiekunom grupy młodzieży w trakcie wykonywania pracy.

               6.   Bilety ulgowe przysługują :

                       - uczniom i studentom do 26 roku życia,

                       - emerytom i rencistom oraz osobom powyżej 65 roku życia,

                       - nauczycielom jako osobom prywatnym,              

                       - osobom fizycznym odznaczonym odznaką: „Za opiekę nad zabytkami”,   odznaką honorową

                          „Zasłużony Działacz Kultury, odznaką honorową  „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróż -

                           nionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,

                       - kombatantom,

                       - członkom PTTK z opłaconą składką członkowską.

                 7. Sprzedaż (wydawnictwa, pamiątki etc.) odbywa się w godzinach zwiedzania.

                 8. Muzeum jest nieczynne w następujących dniach świątecznych:1 stycznia (Nowy Rok),

                     6 stycznia (Święto Trzech Króli), Wielka Sobota, Pierwszy  dzień  Świąt Wielkiej  Nocy,

                     drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy, 1 maja (Święto Państwowe), 3 maja  (Święto Narodowe

                     Trzeciego Maja), dzień  Bożego Ciała, 15 sierpnia (Wniebowzięcie  Najświętszej  Maryi  Panny),

                     1 listopada (Wszystkich Świętych ),  11 listopada  (Narodowe  Święto  Niepodległości),

                    25 grudnia  (pierwszy  dzień Bożego  Narodzenia), 26 grudnia (drugi dzień Bożego Narodzenia).

                

IV.  Niniejszy regulamin wchodzi w życie 1 listopada 2015 roku